Ordensregler

Ordensregler for Sæby Golf Klub

 

I overensstemmelse med Sæby Golf Klubs vedtægter fastsættes følgende ordensregler. Midlertidige bestemmelser kan fastsættes og vil da blive opslået på informationstavlen i klubhuset eller ved skiltning ved 1. teested.

 


Adfærd

 

• R&A golf- og etiketteregler skal overholdes og respekteres af alle medlemmer og gæster i klub-ben.
• Det er ethvert medlems pligt at udvise en korrekt og hensynsfuld optræden på banen og i klub-huset samt anlægget i øvrigt. Bags, vogne og andet udstyr henstilles ved klubhuset i de dertil afmærkede områder.
• Banepersonalet har fortrinsret over alt på banen, og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har et ansvar for deres sikkerhed. Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, før disse ved tegn har angivet, at de er klar over, at der bliver slået.
• Kørsel med golfbiler og – scooters må kun foretages af brugere med gyldig tilladelse, eller af brugere som har lejet golfbilen af Klubben.
• Træning må kun ske på træningsområderne.
• Putting green må ikke bruges til at øve indspil.
• Bolde fra drivingrange må ikke anvendes på banen.
• Læg venligst tørv på plads.
• Nedslagsmærker skal repareres.
• Tee op på alle teesteder
• Brug signal på hul 4 og klokke på hul 18.
• Ujævnheder, man har lavet i bunkers udjævnes omhyggeligt, og hele riven placeres i bunker efter foreskrifterne.
• Skader ved prøvesving bør undgås.
• Følg venligst de udlagte stier.

 

Spil på banen

 

• Spil på banen skal ske ved start fra 1. teested, og hullerne skal spilles i rækkefølge.
• På teestedet afgøres spillerækken af tidsbestillingen i Golfbox, således at fordeling mellem reserverede tider og boldrendetider overholdes. Næste hold venter ved starthuset til foregående hold har forladt teestedet.
• Start fra 10. tee medfører tab af alle rettigheder på banen, og kan kun finde sted, når det ikke sinker det øvrige spil på banen, og aldrig når der er spillere på 9. eller 10. tee. Spillere, der starter fra 10. tee, skal således altid vige for hold, der er startet fra 1. tee. Såfremt spillere afbryder runden efter 9. hul, betragtes genoptagelse på 10. tee som ny start.
• Langsomt spil skal undgås.
• En langsommere bold skal lukke hurtigere bolde igennem, dog kan spillere, som spiller alene ikke påregne at blive lukket igennem, men alle spillere skal bruge sund fornuft.
• Spillere, som søger efter en bold, der ikke let kan findes, skal straks vinke bagfra kommende spillere igennem, når søgningen begyndes. Handlingen kan ikke tilbagekaldes af de ledende, selv hvis bolden findes. Spillet kan fortsættes, når de spillere, der er vinket igennem, har passeret og er uden for rækkevidde.
• Spillerne skal straks sørge for, at eventuelle nedslagsmærker på greens rettes op, og at opslåede tørv genplaceres.
• Green forlades umiddelbart efter at hullet er spillet færdigt.
• I weekends og på helligdage har 4-bolde fortrinsret.
• På tidspunkter i weekends og på helligdage, hvor klubbens sekretariat finder det nødvendigt at slå reserverede tider sammen, således at man kommer ud som 4-bolde.
• I private matcher må der max. spilles 4-bolde/spillere.
• Vogne må ikke køre eller trækkes ind over greens og teesteder eller mellem greens og greenbunkers.
• Kørsel i golfbiler med max. 2 personer.
• Kørsel med golfbiler skal foregå i ”gåtempo” og uden at presse spillere i bolden foran. Golfbiler må kun køre på fairway og i semirough, på veje og stier. Det er ikke tilladt at køre gennem uklippede arealer.
• Der udøves banekontrol, herunder kontrol af greenfeebetaling. Det forventes, at eventuelle henstillinger fra banekontrollen bliver efterlevet, så alle – såvel gæster som medlemmer – må få den fulde glæde af spillet.

 

Andre regler

 

• På ugeplanerne er der informationer om, hvornår ugedagsklubberne går ud.
• Banelukninger fremgår af turnerings- og aktivitetskalenderen.
• Medlemskort eller Greenfeekvittering skal altid bæres synligt på bag’en.
• Der må udelukkende anvendes fodtøj med soft-spikes på banen.
• Påklædning skal være sober og anstændig. Det er ikke tilladt at spille i strandtøj eller med bar overkrop.
• Affald skal anbringes i de opstillede affaldsspande (Dette gælder også cigaretskod!).

 

Sanktioner

 

• Gæstespillere, der ikke har betalt greenfee, bortvises fra banen, ligesom forholdet indberettes til den pågældende spillers hjemmeklub.
• En spiller, der ikke kan legitimere sin ret til at spille på banen, bortvises omgående. Medlemmer, der nægter at fremvise medlemskort eller at opgive navn eller medlemsnummer til en banekontrollør, bortvises også straks fra banen og kan i særlige gentagelsestilfælde ekskluderes.
• En spiller, der ikke kan fremvise kvittering for betaling af leje af golfbil, bortvises omgående.
• Overtrædelse af regelsæt vil i øvrigt behandles efter skriftlig indberetning og sanktioneres i henhold til nedenstående skema

 

Regelsæt Eksempler på forseelser Behandles af Sanktionsmuligheder Appel Anke
Golf- og etikette regler Overtrædelse af golfreglerne Regelkomiteen
2 strafslag
Tab af hul
Diskvalifikation
Ingen Ingen
Klubbens ordensregler og øvrige bestemmelser Overtrædelse af konkrete regler
Bestyrelsen
Amatør- og ordensudvalget
Generalforsamlingen
Påtale
Advarsel
Karantæne
Bortvisning
Eksklusion
Inddragelse af DGUkort
Dansk Golf unions amatør- og ordensudvalg DIF - idrættens højeste appelindsats
Alm. lovgivning Drengestreger, hærværk, tyveri, indbrud og lign.
Bestyrelsen
Amatør- og ordensudvalget
Generalforsamlingen
Påtale
Advarsel
Karantæne
Bortvisning
Eksklusion
Inddragelse af DGUkort
Dansk Golf unions amatør- og ordensudvalg DIF - idrættens højeste appelindsats
           

 

Vejledning til udfyldelse;
Ordensreglerne og skemaet ovenfor er udelukkende et vejledende eksempel og bør udfyldes konkret for den enkelte klub. Såfremt der er regler i klubbens vedtægter eller i øvrigt, som specifikt giver kompetence til behandling eller fastlægger særlige sanktioner, skal dette erstatte ovennævnte udfyldelse, og det anbefales derfor at skemaet tilrettes i sin helhed.

 

Opdateret den 1. juli 2017
Sæby Golfklub | Vandløsvej 50, 9300 Sæby - Danmark | Tlf.: +45 98467677