Vedtægter

Vedtægter for Sæby Golfklub

§ 1

Klubbens navn er Sæby Golfklub, og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane på de af Frederikshavn Kommune anviste/Sæby Golfklub lejede arealer og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union (DGU).

§ 2

Anmodning om optagelse i klubben skal stiles til sekretariatet. Kun personer der opfylder DGU’s amatørregler kan optages som medlem, enten aktiv eller passiv, men kun aktive har ret til at spille på banen.

Kontingentåret er 1. januar - 31. december. Kontingentet skal være indbetalt senest 1. marts. Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet inden udgangen af et kontingentår. Ved udmeldelse refunderes indbetalt kontingent ikke for indeværende kontingentår.

Ved rettidig udmeldelse kan der spilles indtil 1. april i det efterfølgende kontingentår uden betaling.

Alle som opfylder klubbens krav til spillerkvalifikationer har ret til at spille som greenfee spiller på banen.

§ 3

Årskontingentet og evt. indskud fastsættes af generalforsamlingen efter følgende kategorier:

A. Aktive medlemmer, der pr. 1. januar i kalenderåret er fyldt 18 år, med moderation for ægtefælle/samlever.

B. Aktive medlemmer, der i kalenderåret fylder højst 18 år.

C. Flexmedlemmer, der pr. 1. januar i kalenderåret er fyldt 18 år.

D. Passive medlemmer.

E. Long-distancemedlemmer.

Kontingent opkræves helårligt, halvårligt eller kvartårligt forud for kategorierne A og B, og helårligt forud for kategorierne C, D og E.

Bestyrelsen er bemyndiget til at give pensionister og unge under uddannelse nedslag i kontingentet.

Hvis der gives nedslag i kontingentet, bortfalder moderation for ægtefælle/samlever.

§ 4

Såfremt et medlem ikke har betalt sit kontingent senest den 1. marts, kan det af be-styrelsen suspenderes fra alle sine medlemsrettigheder som først kan genoptages, når det fulde kontingent er indbetalt.

Restance ud over den 1. juli medfører eksklusion.

§ 5

Ved spillet følges ”The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” regler. Bestyrelsen fastsætter med Dansk Golf Unions godkendelse de lokale regler, som den måtte finde fornødne, samt fastsætter regler for orden og adfærd på bane og i klubhuset.

Overtrædes disse bestemmelser kan bestyrelsen midlertidigt udelukke medlemmer fra deltagelse i spillet og fra klubbens lokaler. Gentagelsestilfælde medfører eksklusion af klubben.

Bestyrelsens afgørelser i medfør af foregående stykke kan indankes for DGU´s Amatør- og Ordensudvalg.

§ 6

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i 1. kvartal. Den skal indkaldes skriftligt og med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel gennem den lokale presse og via klubbens elektroniske informationssystem.

Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære general-forsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. januar. Forslag til vedtægtsændringer udsendes sammen med dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en ordinær generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen, underskrevet af mindst 25 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer. Der indkaldes på samme måde og med samme varsel som forannævnt.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Fastlæggelse af medlemskontingenter.

5. Forslagsbehandling.

6. Valg af bestyrelse samt suppleanter for denne iflg. § 11.

7. Valg af to revisorer.

8. Eventuelt.

Dagsorden skal behandles i den nævnte rækkefølge.

 

§ 7

Hvert aktivt medlem der er fyldt 18 år, har én stemme på generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

§ 8

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal. Til ved-tagelse af ændringer i vedtægterne kræves det dog, at mindst 2/3 af de tilstedeværen-de stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Til beslutning om klubbens ophør kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede på ge-neralforsamlingen. Hvis mindre end 2/3 af de stemmeberettigede er til stede på gene-ralforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget af 2/3 af de mødte stemmeberetti-gede medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel og på sædvanlig måde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages, når 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for.

Frederikshavn Kommune skal godkende vedtægtsændringer.

I tilfælde af klubbens opløsning og/eller sammenlægning med en anden forening, vedtaget i henhold til nærværende §, træffer generalforsamlingen ved simpelt stem-meflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsning og/eller sammenlægning, herunder afvikling af klubbens formueforhold. Eventuelt overskud ved afviklingen anvendes til at fremme turismen i Sæby området, herunder til idrætsmæssige formål af turistmæssig interesse efter Frederikshavn Kommunes nærmere bestemmelser.

§ 9

Der skal føres protokol over generalforsamlingerne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

§ 10

Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Klubbens regnskab revi-deres af de på generalforsamlingen valgte revisorer og udleveres til de fremmødte på generalforsamlingen.

Frederikshavn Kommune skal inden 14 dage før hver ordinær generalforsamling have fremsendt udkast til budget for det kommende år og regnskabet for det forløbne år til evt. godkendelse af kommunen.

§ 11

Klubbens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Valgene gælder for 3 år ad gangen, idet årligt afgår 2,2,3 medlemmer, 1. gang ved lodtrækning. Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer.

Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

Der vælges på hver generalforsamling 2 suppleanter, der kan indtræde i bestyrelsen ved vakance. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i alle klubbens anliggender.

Ligeledes repræsenterer bestyrelsen klubben udadtil, og for de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

Klubben tegnes af formand eller næstformand sammen med et bestyrelsesmedlem. Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver god-kendelse af en generalforsamling.

Frederikshavn Kommune er berettiget til at udpege et byrådsmedlem der uden stem-meret har ret til at deltage i samtlige bestyrelsesmøder i klubben. Frederikshavn Kommunes repræsentant i bestyrelsen har krav på at modtage samme materiale som øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 12

Bestyrelsen konstituerer sig selv og er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Den træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelig-hed er formandens stemme afgørende.

Der føres en beslutningsprotokol over bestyrelsens forhandlinger og der drages omsorg for, at beslutninger bliver udført.

§ 13

Bestyrelsen sørger for nedsættelse af handicapudvalg, turneringsudvalg, baneudvalg, juniorudvalg og eventuel huskomité eller andre udvalg som bestyrelsen måtte finde nødvendig.

Bestyrelsen udpeger et medlem eller en kontaktperson til de nedsatte udvalg.

§ 14

Handicapudvalget fastsætter handicap for medlemmer, der har Sæby Golfklub som hjemmeklub, i henhold til DGU´s handicapsystem.

Således vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling d. 26.6.1989

Ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 8.11.1990

Ændret på ordinær generalforsamling d. 27.2.1991

Ændret på ordinær generalforsamling d. 16.2.1994

Ændret på ordinær generalforsamling d. 27.2.1995

Ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 19.11.1997

Ændret på ordinær generalforsamling d. 25.2.2004

Ændret på ordinær generalforsamling d. 28.2.2005

Ændret på ordinær generalforsamling d. 4.3.2008

Ændret på ordinær generalforsamling d. 2.2.2010

Ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 9.11.2010

Sæby Golfklub | Vandløsvej 50, 9300 Sæby - Danmark | Tlf.: +45 98467677