Kære medlemmer

Vi kan allerede nu forudse at der ikke vil være mulighed for at afholde den planlagte generalforsamling 16. marts 2021 i forhold til forsamlings restriktionerne

Derfor udsættelse denne indtil der lempet på disse
Vi vender snarest tilbage med ny indkaldelse og dato.

For fuldstændighedens skyld og for at have formalia på plads ift. vedtægterne fremsendes nederst i denne mail forslag, der var rettidigt fremsendt og skal behandles. Selvsamme indkaldelse vil udsendes når en ny dato er på plads:

Håber I alle har det godt. Pas på Jer selv og hinanden

På bestyrelsens vegne, mange hilsner fra Inge

 

 

 

Forslag til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling i 2021.

I henhold til vedtægtens § 6 stilles herved følgende forslag vedr. revision af senest gældende vedtægt dateret 09.11.2010. (Denne udgave er ikke til rådighed for os, men er det nuværende juridiske grundlag for forholdet mellem ”klubben” og medlemmer). Dette er ikke mindst vigtigt når der er tale om nye medlemmer (Grupperinger, betalingsbetingelser og en underskrift om indforståelse med klubbens vedtægter).

FORSLAG TIL § 6 stk. 5.:

 

” Bestyrelsen pålægges at udarbejde forslag til revision af klubbens vedtægt, således at vedtægtens ordlyd bliver i overensstemmelse med nugældende lovgivning og klubbens rent faktiske administration og ledelse.”

”Forslaget fremlægges til godkendelse på den efterfølgende ordinære/ekstraordinære generalforsamling i 2021/2022.”

 

 

Begrundelse:

Klubben administreres og ledes i dag efter nogle principper, der ikke er i overensstemmelse med den på klubbens hjemmeside, viste vedtægt. Endvidere er forholdet til Frederikshavn kommune heller ikke i overensstemmelse med folkeoplysningsloven. Endelig er der nogle forhold omkring medlemsdemokratiet, der ikke er nutidige.

Eksempler herpå er:

§1: Frederikshavn kommune bør ikke have pligt til at anvise arealer til golfbane

§2: Ved udmeldelse bør alle rettigheder ophøre pr.31/12 samme år.

§3-4: Kontingentgrupper bør ikke specifikt nævnes i vedtægten, da disse bør kunne ændres på en generalforsamling uden en vedtægtsændring.

§5: Teksten bør erstattes af mere generelle bestemmelser om udelukkelse og eksklusion.

§6: Afstemningskrav på ekstraordinær generalforsamling er for restriktive. Frist for forslag fra medlemmerne bør fastsættes i forhold til generalforsamlingen og ikke en 1. januar.

§8: Det fremgår af folkeoplysningsloven hvilke krav kommunen stiller til en tilskudsberettiget forening. Kun vedtægtsændringer, der vedrører disse krav skal godkendes af kommunen.

§10: Materiale vedr. afstemninger på generalforsamlingen bør være medlemmerne i hænde sammen med indkaldelsen – og ikke bare udleveres ved generalforsamlingen.

§11: Frederikshavn kommunes vedtægtsbestemte rolle bør fjernes. Kommunens rolle styres kun af folkeoplysningsloven.

Vores bemærkninger tager udgangspunkt i DIF og DGI`s paradigme for standardvedtægt, som anbefales anvendt, såfremt vort forslag bliver vedtaget.

  • Men vedtaget eller ikke – under alle omstændigheder skal der være ensartethed mellem den vedtægt, som sidst er vedtaget i 2010 og den daglige administration og ledelse.

Sæby d. 9.12.20

Med venlig hilsen

Peder Hyldtoft / Bjarne B. Jensen

71-2824              71-1563