Vedtægter

VEDTÆGTER 

Således vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling d. 26.6.1989

Ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 8.11.1990

Ændret på ordinær generalforsamling d. 27.2.1991

Ændret på ordinær generalforsamling d. 16.2.1994

Ændret på ordinær generalforsamling d. 27.2.1995

Ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 19.11.1997

Ændret på ordinær generalforsamling d. 25.2.2004

Ændret på ordinær generalforsamling d. 28.2.2005

Ændret på ordinær generalforsamling d. 4.3.2008

Ændret på ordinær generalforsamling d. 2.2.2010

Ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 9.11.2010

Ændret på ordinær generalforsamling d. 17.03.2022

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Sæby Golfklub
Udarbejdet 08.05.2018
 
I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber) i Sæby behandler vi en række oplysninger om dig. 

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Sæby Golfklub

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Sæby Golfklub. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

 

Sæby Golfklub er dataansvarlig – kontaktinformation

Sæby Golfklub er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Sæby Golfklub kan kontaktes her:

Sæby Golfklub
Vandløsvej 50
9300 Sæby
CVR-nr. 14063137
Tlf. 98467677
Mail: saeby@golf-klub.dk

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et golfmedlemskab i Sæby Golfklub. 

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Sæby Golfklub, hvilket omfatter:

orientering om Sæby Golfklubs aktiviteter i klubben og i klubhuset eksempelvis i nyhedsbreve og klubblad
håndtering af adgang til spil på banen
registrering af score
turneringsplanlægning og -afvikling
håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent 
afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter 
brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under turneringer
administration af fritspilsaftale ved deltagelse i 4golf
registrering og offentliggørelse af klubmestre og hole-in-one på hjemmeside og i klubhuset
administration af Golfhæftet ved køb af dette
udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben
opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder
hvis du som frivillig indtræder i Sæby Golfklubs bestyrelse, i en bestyrelse i en af klubberne-i-klubben, eller i et udvalg vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og billede blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig]
 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af [1) persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Sæby Golfklub
Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1. [

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.
Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af [registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som eventuel tidligere golfklub og golfhandicap)]

For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

 

Greenfee gæster
Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af [registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som golfhandicap]

 

Endagsgæster

 

Endagsgæster omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er på besøg en enkelt dag i klubben, eksempelvis deltagere i junioruge, skoleklassebesøg, besøgende ved company days, åbent hus besøgende m.v.

 

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af [kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse]

 
Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

Golfbox/GolfWorks
E-conomics
Betalingsservice med henblik på betalingsformidling
Holdkaptajner for regionsgolf, Danmarksturneringen og lignende turneringer
Journalister der dækker turneringer
Politiet når vi indhenter børneattester
Rådgivere som advokater og revisorer m.v.]
Dansk Golf Union som er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) til varetagelse af golf-sportens interesser og udvikling
Golfhäftet i Sverige AB – kun for gæster der spiller med Golfhæftet
Ørnehøj Golfklub, Dronninglund Golfklub og Blokhus Golfklub – kun for gæster der spiller som en del af 4golf-ordningen
Offentlige myndigheder
 

Overførsel af persondata til modtagere i tredjelande

Vi vil overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS. 

Oplysningerne overføres til Facebook, Twitter, Google-profiler under medlemmernes accept, som er beliggende i USA

Overførselsgrundet er EU Model Clause Aftale, Privacy Shield ordning i USA, Binding Corporate Rules.

 

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Sæby Golfklub indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 5 år efterkalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder påwww.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive sendt ud til orientering til alle medlemmer.