Kære medlemmer

Hermed følger Indkaldelse til Generalforsamling 2023 torsdag d. 23. marts kl. 19:00 i Sæby Golfklub.

DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastlæggelse af budget for indeværende år og fastlæggelse af medlemsgrupper og medlemskontingenter.
5. Forslagsbehandling – ingen indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og evt. suppleanter).
8. Valg af to revisorer.
9. Eventuelt.
På valg til bestyrelsen er Else Steen & Kim Bæk. Villige til genvalg.

AD. 2 – BERETNING 2022

Bestyrelsen