Orientering fra bestyrelsen

 
Nyt fra bestyrelsen
 

Generalforsamling 14. marts 2018
Svend bød velkommen til generalforsamlingen.
Takkede Spar Nord, som var sponsor på en øl / vand denne aften.

1. Valg af dirigent.
Forslag Gert Gandrup
Taget til efterretning. Ingen modkandidater.
Gert Gandrup takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet iflg. vedtæg-terne.
Gert gav herefter ordet videre til formanden.

2. Beretning om klubbens virk-somhed i det forløbne år.
Svend Larsen henviste til den udfærdige beret-ning, som er udsendt til medlemmerne via Golfbox mandag den 5. marts 2018.
Svend fremhævede bl.a. følgende punkter fra beretningen:
Åbningsturnering 7. april 2017 med rigtig god tilslutning (i 2018 7. april)
4Golf er en succes både økonomisk og som aktiv for medlemmerne. Ordningen fortsætter i 2018.
Marketingudvalg nedsættes. Frivillige der ønsker at deltage kan melde sig hos Inge i sekretariatet.
Turneringsudvalget har gjort et flot arbejde igen i 2017. 6 afholdte turneringer – alle med vejrgaranti og flot tilslutning. Tak til sponsorerne for disse.
Vores elitespillere har gjort sig godt bemærkede i 2017:
Herrerne rykker op i 2. division efter en flot sejr i Århus Ådal. For kvinderne glippede oprykningen, men vi tror på dem i 2018. Mette Linkhusen har vundet 2 imponerende individuelle sejre (DM i hulspil og 21Global League) samt en flot 3.plads til DM i slagspil. Stort bifald fra generalforsamlingen.
Veteranernes start i 1. division var ikke så god, men det endte godt efter de sidste kampe, ikke mindst pga. imponerende indsatser fra 2 reserver.
Begynderudvalget gør et kæmpe og enormt vigtigt arbejde. Vi skylder dem alle vores store opbakning i arbejdet med at skaffe og fastholde nye spillere til klubben.
Juniorudvalget træner 2 gange ugentligt og laver også sjove tiltag som camps og vintertræning. Vi er sikre på at der i fremtiden bliver hård kamp om pladserne på eliteholdene.
Banen har stået virkelig flot i 2017, trods en langsom start med hård kulde. Vi har haft meget lidt sneskimmel på greens og begrænset antal svampeangreb. I uge 36 gik det dog galt og vandmasserne kunne ikke kaperes mere, og vi kan hurtigt blive enige om at vandet har sat et kedeligt mærke på året.
Processen pågår med forbedringer af greens (dress, prikning mv.), og der er fældet mange træer til forskønnelse af områderne.
2 arbejdsdage er afholdt med god tilslutning. Indsatsen der er uvurderlig som alle vores frivillige kræfter og gør at vores greenkeepere kan fokusere på at holde banen optimal.
Der er indkøbt ny fairwayklipper i 2017, og vi kan tydeligt se effekten af den nye maskine med flotte fairways. Vi kan ikke forvente en ordentlig bane hvis ikke vores greenkeepere har det nødvendige materiel.
Vi arbejder på at etablere et udvalg af frivillige som fast deltager i arbejde på banen og dermed en øget indsats for forbedring.
Vandproblemerne har været store og udgjort et stort problem. Baneudvalget har kigget på det og dræningen påbegyndt.
Jens har afholdt møde med kommunen omkring problemerne ved åen. Projektet omkring fiskedammene ved Julius Ahrenfeldts ejendom er et fokusområde, det er dog minimalt hvilken effekt det kan forventes at få på hullerne 3,5,7,12,13.
Der igangsættes yderligere tiltag.
Det er vigtigt vi har en bane medlemmerne er tilfredse med.
Personalet er et stort aktiv. Jakobs kontrakt gælder 2 år endnu og vi er derfor heldige at have både ham og Keld tilknyttet. Kelds kontrakt i caféen skal forhandles i 2018.
Golferen har vist sig at være et arbejde af de større og dens fremtid vurderes. Fremlægges i løbet af 1-2 måneder.
Sponsorerindtægterne er øget i 2017. Ikke mindst på baggrund af SNF (netværket), som er et godt initiativ og der arbejdes på at videreudvikle det i 2018.
Inge har haft ekstra timer med dette arbejde i 2017.
Banekontrollen bruger tilsammen over 200 timer på servicen i sæsonen, og til stor ros fra både gæster og medlemmer.
Afslutningsvis takkede Svend de frivillige kræfter, revisorerne, sponsorerne medarbejderne og bestyrelsen for et godt år og godt samarbejde.

Peter Pedersen spurgte ind til hvad problemet er vedr. åen og Julius Ahrenfeldt. Poul Thomsen sva-rede at projektet vedrører at etablere en faunapas-sage som det primære, og da Julius er lodsejer skal det være med hans tilladelse. Der er umiddelbart dog opnået enighed, men projektet skal gennem staten for at opnå grønt lys.
Vi håber det startes op til sommer.
Formålet er ikke at øge vandgennemstrømningen, men det kan blive resultatet af det. Beregninger viser at det ikke bliver værre, men måske lidt bed-re

Ingen øvrige bemærkninger og Gert konstaterede at generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

Regnskabet lå til udlevering til samtlige fremmødte.
Else Steen gennemgik regnskabet.
Begyndende med ledelsens beretning, der viser at bestyrelsen mener den giver et retvisende billede. Revisorers påtegning giver ligeledes deres godkendelse af dette.
Regnskabspraksis er uændret ift. Tidligere år.
Regnskabet viser et overskud på 58.461 kr, og overføres til egenkapitalen hvor der afsættes ekstra kr. 60.000 i 2018 til dræning.
Indtægterne:
Nettoindtægt på 4.700.103 med en kontingent-fremgang på 98.000 ift. budget. Der budgetteres konservativt.
Vores greenfeeindtægter er reddet af 4golfordningen, som har bidraget med 65.000 i året. Derudover er sponsorer steget og tilskuddet stabilt.
Administration:
Tallene ligger jævnt op af udgifterne for 2016, dog med en lille stigning
Banedrift:
Stigning på banepersonalet i 2017, da de i 2016 var bare 3 mand samt 1 i løntilskud, og vi efterføl-gende har ansat medarbejderen så der igen er 4 greenkeepere.
Nedgang i udgifter til banedriften ift. 2016, når der ses bort fra lønninger.
Klubhusdrift: Der er opnået stor besparelse på el og varme. Dette skyldes bl.a. hvornår træpillerne er indkøbt, men også at vi har investeret i LED-belysning og sensorer.
Der er etableret bedre belysning udendørs ved klubhuset i de mørke timer. Alt i alt en god besparelse på klubhusdriften.
 
William Andersen spørg ind til huslejen på kr. 319.567. Hvad er det.
Else svarer at det er huslejen for klubhuset excl.el og varme

Else gennemgik balancen. Ny egenkapital på 1.711.393 og total balancesum på kr. 3.180.037

Lars Stoffersen spørg ind til afskrivninger på banen ift. udløb. Else svarer at klubhus og banen er fuldt afskrevet den dag lejekontrakten udløber.
Lars Stoffersen spørg ind til resultatet. Fint at der er fokus på at skabe et positivt resultat og en forsigtig økonomisk tankegang, men kan der ske noget ved 1-2 år med underskud og investere noget af egenkapitalen i at forbedre banen.
Else svarer at lejekontraktens udløb sætter sine begrænsninger, men bestyrelsen er netop interes-serede i at investere mere i banen.

Christian Borup spørg ind til vedligehold af banen om det er gødning, kemikaler mv.. Else svarer at ja det er det.

Gert takkede for grundig gennemgang og spurgte om der var flere spørgsmål:
Gert konstaterede at generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Fastlæggelse af medlemskon-tingenter.
Else gennemgik de foreslåede kontingentstigninger for 2018:
Senior stiger med 100 kr (nu: 5.700), i 2019: 5.800.
Senior (pensionist) stiger med 150 kr (nu: 5.325), i 2019: 5.475 kr.
Par3-bane medlemmer under 26 år siger med 25 kr (nu: 75) i 2010: 100 kr.

Søren U. Sørensen spurgte ind til ægtefællerabat. Else svarede at det er udfaset for længe siden.

Christian Borup spurgte ind til flexmedlemskaber. Er det fra DGU eller fra klubben det er bestemt der ikke må betales med greenfeebillet som flexmed-lem?
Else svarer at det er DGU’s anbefalinger. Christian bemærker at hans hustru nu er blevet svensk med-lem og ønsker en præcisering af hvornår man må og ikke må benytte greenfeebilletter.
Jørn Sivertsen bemærker at vi har mødt kritik fra DGU og naboklubberne med den tidligere ordning, hvor der kunne benyttes greenfeebilletter til halv pris.
Flemming Sørensen supplerer at flexmedlemskab er for de der ikke spiller ret meget og ikke kan kombineres med øvrige rabatter.
Bestyrelsen vil se på præciseringen.

Ingen bemærkninger til medlemskontingent. Bifald fra forsamlingen.

5. Forslagsbehandling:

Forslag fra Ole Brassøe og Mogens Kammer Pedersen vedr. banen.
Gert læste op af forslag. Desuden blev oplæst argumenter fremsendt af Ole Brassøe, da han var forhindret i at deltage på generalforsamlingen. Denne oplyste om fordelene ved golf og hvor vigtigt spillet på green er.
Svend gør klart at bestyrelsens holdning til forsla-get er et nej. Der er i de seneste år indført meget strenge restriktioner ift. sprøjtemidler, og hvad vi i fortiden har kunne sprøjte os ud af er ikke længere tilladt. Bestyrelsen er ikke interesserede i at det vil gå ud over banen i sæsonen. Det er bestyrelsens indstilling af vi spiller så meget som det overhovedet er muligt, men vi kan se på vore naboklubber at de også er påvirkede. Frederikshavn og Sindal spiller til vintergreens. Hvide Klit er helt lukket.
Medlemmerne efterspørg ensartede og hurtigere greens. Poul tilføjer at det er en stor arbejdsbyrde om vinteren at flytte flag til forskellige greens, og vi vil hellere have dem til at gøre andet der gavner banen.

Peder Hyltoft mener at man bør glemme forslaget fordi pkt. 1 at afsender ikke er mødt op og pkt. 2 at budgettet allerede er vedtaget og stemmes forsla-get igennem vil der skulle lægges nyt budget og indkaldes til ny generalforsamling.

Eric Christensen giver Ole Brassøe og Mogens Kammer Pedersen ret i at vi har den bane der er mest lukket, og det bør vi kigge på.
Flemming tilføjer at naboklubberne har vinterbane og Lars Stoffersen nævner at det er tidligt forår og sent efterår der er anderledes.

William Andersen nævner at det for ham er OK med vintergreens, og spørg ind til om der kan gøres mere for den nuværende vinterbane. Der skal også være noget for kontingentet om vinteren.
Jens Bjerregaard svarer at det kan vi sagtens, men det kræver ekstra midler tilført banen.

Ved håndsrækning stemte ingen for forslaget. Over-vældende flertal stemte imod.
 
6. Valg af bestyrelse samt supple-anter for denne iflg. §11.

På valg er Poul Thomsen og Flemming Sørensen
Flemming Sørensen genopstiller, men Poul ønsker ikke dette. Bestyrelsen foreslår Kent Launing Chriansen.

Valg af 2 nye suppleanter
Bestyrelsen foreslår som
1. suppleant: Morten Mehl
2. suppleant: Søren Ulsted Sørensen 6.

Gert konstaterede at ingen andre ønskede at stille op. Flemming Sørensen og Kent Launing Christiansen blev valgt.

Suppleanterne blev genvalgt.

7. Valg af 2 revisorer.
På valg er Jette Nielsen og Morten Kallehauge.
Jette Nielsen genopstiller
Morten Kallehauge og Jette Nielsen blev valgt.
 
8. Eventuelt.

Svend gennemgik forhold vedrørende forlængelse af lejekontrakten. Den nuværende der udløber ultimo 2025.
Banen skal jf. nuværende kontrakt leveres tilbage i samme stand som vi overtog den.
I juni 2016 blev udlejer og bestyrelsen enige om ny lejekontrakt, der skulle udløbe i 2035, med en prisstigning på 6%.
I oktober 2016 fik vi svar tilbage fra udlejer. Hen-sigten med den eksisterende kontrakt var at udlejer skulle have banen. Bestyrelsen har søgt efter bekræftelse på dette hos tidligere bestyrelser og forhandlere, men har ikke kunne finde bekræftelse på dette.
Alle godkendelser vedr. lejekontrakten er på plads og den har også været omkring DGU’s advokat, der har godkendt den.
31. marts 2017 modtager vi først udkast til kon-trakt. Her er der fortsat enighed.
23. maj 2017 modtager vi et nyt udkast fra udlejer. Så er vi ikke enige længere. I det nye udkast er noteret at vi hverken har pligt til eller krav om at reetablere. Altså at udlejer overtager den færdige golfbane.
Vi kan godt få en aftale om forlejeret, men uden garanti for prisstigninger.
Vi har forsøgt med talrige rykkere for at komme videre i sagen, men der er ingen ændringer.
Vi har gjort udlejer opmærksom på, at uden en forlængelse så stopper kontrakten i 2025, og så har udlejer ikke en golfbane.

Morten Stausgaard spørg ind til indeksreguleringen om den sker årligt og hvor de 6% kommer fra.
Svend svarer at ja indeksreguleringen sker årligt og udlejer lægger yderligere 6% til når den nuværende kontrakt udløber. Herudover yderligere årlige indeksregulering jf. nettoprisindeks.
Morten spørg endvidere ind til opsigelsesvarsel. Svend svarer at vi har 4 års opsigelsesvarel. Udle-jers er uopsigelige.
Morten fortsætter om det er korrekt at den nuvæ-rende kontrakt siger udlejer skal overtage en plø-jemark i grove træk. Svend svarer ja.
Svend bemærker at hans tanker er at udlejer gerne vil fortsætte aftalen.
Morten Stausgaard spørg: Har man regnet på hvad en ny bane koster at etablere, og er det diskuteret i bestyrelsen.
Svend svarer og Jens supplerer: ca. 1 million pr. hul eller rundt regnet 20 millioner.
Svend tilføjer at vi har spurgt på køb, men udlejer ønsker 20 millioner.
Jørn Sivertsen tilknytter kommentaren at det er en enig bestyrelsen der gerne vil forlænge.
Morten svarer at det er en god tanke og en god idé med et modspil om en ny bane og beregninger af en optimal bane.

Peder Hyltoft nævner at det er hans overbevisning at medlemmerne vil forsvinde de sidste 4 år af lejemålet og at der er nødt til at findes en løsning.

Per Frank Hansen spørg hvorfor bestyrelsen ikke bare accepterer de 10%

Svend fremlægger bestyrelsens konklusion:
1. Vi kan indgå en aftale med udløb 2035 med forlejeret. Men med tidligere oplyst passus. Den aftale kan bestyrelsen ikke anbefale. Dette skyldes at vi ikke hidtil har kunnet få garanti for at lejen ikke vil stige efter 2035.
2. Det bestyrelsen indstiller er, at man forsøger at forhandle videre om en aftale der løber i 30 år, selv om vi ikke kan lide passus i kontraktens punkt 6.4

Svend spørg ind til generalforsamlingens holdning.

Allan Kristiansen spørg om der forhandles ene med Julius Ahrenfeldt. Svend svarer at Hans og Julius Ahrenfeldt også er med til forhandlingerne.
Allan spørg om det vil ændre noget hvis vi tilbyder at opkalde golfklubben efter Sæbygaard.

Morten Stausgaard bemærker at afskrivningerne bliver et problem fremadrettet.
Kim Bæk tilføjer at med nævnte passus i lejekon-trakten vil vi ikke leje en grusgrav længere – men forhandle ud fra en eksisterende golfbane.

Lars Stoffersen finder det grotæsk at banen aldrig har været hårdere ramt og at udlejer nu forlanger en væsentlig stigning. Det bør han ikke få.

Jørgen Nielsen bemærker at klubben selv har bedt om fordelingen ift. klubhus/banen i lejen.

Peter Pedersen spørg: Opfatter jeg det rigtig at prisstigningen på 6% er accepteret?
Svend henviser til generalforsamlingen i 2017 hvor den blev godkendt.
Peter fortsætter: Ændringerne i lejeforholdene kommer snigende, og vi ved ikke hvor vi ender. Anbefaler at vi går til kommunen. Siger vi ja til nuværende forslag begår bestyrelsen samme fejl som de tidligere. Har vi ikke skældt ud nok over det? Peter anbefaler at vi kigger andre steder og finder et alternativ samt melder ud til pressen at vi er på udkig efter ny jord.

Allan Kastrup spørg om en øget stigning på 20% kunne være anbefalelsesværdigt og så en evig kontrakt.

Tilkendegivelsen fra generalforsamlingen er mod-taget og vil udmeldes.

Der bliver ikke accepteret en ny lejekontrakt uden om en ekstraordinær generalforsamling. I vedtæg-terne har bestyrelsen ret til selv at godkende leje-kontraktens forlængelse, men det vil ikke ske

Søren U. Sørensen nævner at det er irrelevant hvor meget huslejen stiger, men vigtigt med udløb.
Morten Stausgaard anbefaler en investorgruppe.
William Andersen siger så lad os lave en ny bane.

Helge Wittrup fortæller at det er et udmærket signal at undersøge en anden bane og regne på alter-nativer. Problemet er den oprindelige kontrakt der blev indgået. Han foreslår at samle udlejers inte-resse med golfklubbens, og at udlejers interesser er rent økonomiske.
Helge fortsætter: På nuværende tidspunkt betaler vi en husleje svarende til 11% af vores samlede indtægter. Foreslår at vi som husleje aftaler at vi betaler 11% fortsat - Vi vil gerne fortsætte på ube-stemt tid, og det er i udlejers interesse at banen er bedst mulig. Vi har derfor interesse i en god golf-bane og udlejer har en god lejer.

Peder Hyltoft: Mener at man har glemt formålet i vedtægterne. Kommune var med i etableringen, men hvor er de nu. Tag dem med i dialog.
Svend svarer at han ikke tror kommunen vil blande sig når der er tale om privat grund og ejendomsret.

Hanne Hemmingsen spørg: Er Hans Ahrenfeldt enig? Svend svarer at det er han da han er direktør i selskabet.

Jytte Christensen spørg hvem er udlejer, er det privat eller selskab?
Svend og Else svarer at det er et selskab som er ejet af familien Ahrenfeldt.

Morten Stausgaard spørg hvem der forhandler.
Svend svarer at det har Else, Poul og Svend gjort.

Peder Hyltoft ønsker en tidsfrist.
Svend svarer at bestyrelsen ønsker klart at der findes en løsning inden udgangen af 2018.

Jens Ole Sørensen spørg ind til antallet af Long Distance medlemmer il klubben og hvorfor de ikke må deltage i klubturneringer.
Inge svarer at der er 11 Long Distance medlemmer og Jørn Sivertsen svarer at det er en bestyrelses-beslutning at klubturneringer er for klubmedlem-mer og sponsoren.
Jens Ole beder bestyrelsen om at drøfte det igen.
Peder Hyltoft bemærker at der er restriktioner ift. medlemskaber og at der er 1 fuldtidsmedlemskab pr. person.
Flemming supplerer at det er en beslutning der ligger, men vi vil gerne undersøge anbefalingerne. Vi udmelder det i Golferen/nyhedsbrev i fremtiden.

William Andersen beder bestyrelsen drøfte mere ift. vinterbane. Enighed om at det vil de gøre

Helge Wittrup stiller forslag om at skabe køreveje på udsatte steder. Asfalterede stier er udenfor øko-nomiske muligheder, men kunne med fordeles teg-nes op med spraymaling.
Jørn Sivertsen svarer at der bruges mange mande-timer på at reetablere skader efter køretøjer, og at erfaringen desværre viser at det ikke respekteres når der ikke må køres på udsatte steder. Vi har ikke råd til at lave dem asfalterede og tror ikke på det andet er en mulighed der kan fungere.

Tove Dahl roser vinterbanen.

Svend takker Poul for hans fremragende arbejde i bestyrelsen og glæder generalforsamlingen med at Pouls arbejde også i fremtiden vil komme medlemmerne til gode i form af baneudvalgsarbejde.

Gert konkluderer at der skal ses på øvrige alternativer.

Mødet hævet kl. 21.03
Referent: Inge Møller Thomsen

Dirigent: Gert Gandrup
I alt 82 medlemmer fremmødt. Heraf 73 stemmeberettigede medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer var fremmødt.


Bestyrelsesmøde tirsdag den 15. august 2017

Økonomi:
Det ser positivt ud med vores indtægter:
Kontingentindtægterne er steget ift. 2016, og der var budgetteret med en nedgang.
Sponsorer er det højeste vi har haft med en netto tilgang på kr. 60.000 ift. 2016.
Greenfee mangler vi for resten af året kr. 150.000, men rent statistisk svarer det til den indtægt vi typisk får ind i den sidste del af perioden.
Vi har en god besparelse på el for 1. halvår set ift. budget.

Greenfeegæster
Vi har netop rundet 3.000 gæster for året, heraf er de 730 spillet af 4golfere.
På nuværende tidspunkt sidste år havde vi ca. 700 færre runder spillet af greenfeegæster.

Lejekontrakt
Vi er langt med genforhandling af lejekontrakten, men ikke helt i mål endnu. Vi håber og tror på snart at kunne underskrive en 10-årig forlængelse.

Frivillige på banen
Der er aftalt arbejdsdag tirsdag den 29. august kl. 16.30-20.30.
Herudover forsøger vi at etablere en fast arbejdsgruppe af frivillige kræfter, til en ugentlig dag på banen eller ved klubhuset. Er du interesseret kan henvendelse ske til Inge i sekretariatet eller baneudvalgsformand Poul Thomsen på mail pt-saeby@golf-klub.dk

Par3-kampagne ”Spil gratis med et medlem”
Igen i år har der været mange besøgende, men begrænset interesse omkring opstart af nye hold. De nyeste medlemmer er bemærkelsesvist mest aktive i kampagnen.

Begynderhold
Vi er usikre på hvorvidt interessen er der for et sensommerhold med opstart. De interesserede er i dialog med begynderudvalgsformand Flemming Sørensen med henblik på at få den mest optimale introduktion.

Golfspilleren i centrum
TAK for Jeres besvarelser. Vi har nu været 2/3 af undersøgelsen igennem, og med en høj svarprocent på 44%. Vi laver et kort og brugbart resumé i næste Golferen.

Næste bestyrelsesmøde
27. september 2017
 
 
 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. april
 
Økonomi:
Vi har været forsigtige i vores budgettering af indtægterne, og det er derfor med glæde at vi år til dato er foran dette på såvel kontingenter som sponsorer og tilskud. Der er dog fortsat restancer på kontingenter, som vi skal have indhentet for at realisere det endeligt.

Sponsoraftalerne er gået godt. Vi har samlet set indtægter på kr. 559.000 incl. bidrag til Rangebolde (Scanel) og nye udlejningstrolleys (Sparekassen Vendyssel)

4Golf
48 Sæby-medlemmer er deltagere af ordningen pt.
Herudover 105 fra Dronninglund, 207 fra Ørnehøj og et uvist antal fra Blokhus. I april måned havde vi flere end 60 gæster på 4Golf-ordningen.
Medlemmer af 4Golf fra Dronninglund, Ørnehøj og Blokhus kan booke tiderne i Sæby 2 dage før. Sæby medlemmers tidsbestilling er forbedret, så der fremover kan bookes 4 dage før. 
 
Begyndere
Vi har fået flere nye frivillige i begynderudvalget, og de gør et kæmpestort og flot arbejde.
Til dato har vi 16 prøvemedlemmer. Golfens Dag talte 7 besøgende (heraf 1 junior)
 
Par3-udvidelse
Baneudvalget drøfter løbende muligheder, og på næste møde vil der besluttes hvilken løsning der skal satses på. Meget tyder på, at det ikke bliver en rated par3-bane, da kravene til en sådan ikke er opnåelige på det areal vi har til rådighed.
Vi afventer dog en underskreven lejekontrakt før vi igangsætter arbejdet. 
 
Golfspilleren i centrum
Medlemsrundspørgen fortsætter i 2017. Medlemmer spørges af 3 omgange i hhv. maj, juli og september. Hvert medlem spørges 1 gang, og puljerne udvælges simpelt vilkårligt i systemet. 

Money making turnering 2017
Turneringen afholdes i sommermånederne. Datoen vender vi snarest muligt tilbage til.
Der samles i år sammen til forskønnelse og oplevelsen af greenområde på hul 5. 
 
Lejemål – kontraktforlængelse
Vi har modtaget udkast til lejekontrakten og er i dialog med udlejer om denne.

Ældresagen – prøvemedlemskab på par3-banen
Ældresagen har taget initiativ til samarbejde, hvor der over 10 tirsdage er træning og oplæring på par3-banen. Via dette arrangement har vi nu 9 prøvemedlemmer på par3-banen. 
 
 
Referat generalforsamling 16. marts 2017 kl. 19.00 - læs det HER
 
 
 
 
 
Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. september
 
Økonomi:
Det har været en god august måned, og reelt er vi nu kun 19.500 kr. bagud pr. 31.08. September holdt budgettet og oktober ser fornuftig ud pt.

Vi er storforbrugere på el, og ønsker fremover at reducerer dette. Bl.a. vha. sensorer i omklædningsrum, hvor lyset ofte glemmes slukket og brænder om natten. Herudover undersøger vi udskiftning af lys til laden. 

Sponsorudvalg
Vi er i gang med en fornyelse af sponsorpakkerne. De skal overskueliggøres og gøres tydeligere at for de der ønsker det kan vi fakturere kontingent også. Sidstnævnte fremkommer tydeligt på faktura.

Netværksforummet er spirende og vi får nye sponsorer til på baggrund heraf. Seneste møde havde vi oplæg af bl.a. turistchef René Zeeberg og 45 deltagere.

Begyndere
Der er en del af de frivillige i begynderudvalget der har valgt at trække sig for 2017-turneringen. Vi søger derfor efter nye kræfter til det vigtige arbejde.

Lydisolering i Loungeområde
Kurt Stenbro og B6 Akustik A/S har lovet os nye loftsplader hvor de gamle er faldet ned og skal udskiftes. Dette ser vi frem til med stor taknemmelighed.
 
 
 
Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. august 2016
 
Økonomi:
Når vi samlet tæller kontingent, greenfee og tilskud er vi reelt kr. 56.000 bagud på indtægtssiden pr. 31.07.
Greenfee i august måned har været som vi havde håbet og budgettet stemmer nogenlunde overens med det reelle. På udgiftssiden har vi besparelser, og det ser netop nu rimeligt ud, uden grund til jubel.

Juniorudvalg
Vi har en stabil gænge blandt juniorer til træning bestående af 15-20 juniorer.
Der etableres sorte teestedsklodser til 9-hullers juniorbane på 18-hullers banen.

Vi får mandag den 17. oktober besøg af Junior Cup Distrikt1’s turnering med ca. 100 juniorspillere. 
 
Begyndere
Åbent hus i august måned var med ganske få besøgende.
Vi har haft 36 prøvemedlemmer igennem i år, og allerede nu står 3 personer på venteliste til 1. hold anno 2017. 
 
Money Making Turnering
Vi dropper turneringen for 2016, men vil fra 2017 afholde den som fast turnering inden Skt. Hans
 
 
 
 
Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. juni 2016
 
Økonomi:
Ved udgangen af maj måned mangler der stadig kontingentindtægter for 107.000 kr. i forhold til budget. 
I Greenfee efter maj måned mangler vi 21.000 kr. 
Vi venter spændt på opgørelsen over tilskuddet fra Frederikshavn Kommune. 

Begyndere:
Der er afholdt 3 åbent hus arrangementer og vi har dags dato 33 prøvemedlemmer. Bestyrelsen henstiller til at Begynderudvalget giver mulighed for opstart af et efterårs-hold i starten af august
Vi får 28. juni besøg af DGU i forbindelse med det flotte arbejde som begynderudvalget ligger for dagen. 
 
Pro:
Jakobs kontrakt udløber i 2016, og der er aftalt en 3-årig forlængelse af denne.

Baneudvalg:
Vi har ansat Lasse som ny greenkeeper.
Store mængder af nedbør til årstiden og mange solskinstimer gør at vi klipper på højtryk i øjeblikket. 
 
SNF: Sæby Golfklubs Netværksforum
Morgennetværksmøde hver 1. tirsdag i måneden. Alle sponsorer er inviteret og får hver 60 sekunders taletid og herudover er der et 10-minutters oplæg hver gang.
Vi har nu afholdt 3 møder og tilbagemeldingerne er positive. På baggrund af dette tiltag har vi allerede fået flere nye sponsorer. 
 
Lejekontrakt:
Vi er nået til enighed om 10 års forlængelse af lejekontrakten og arbejder fast videre med dette sammen med Sæbygaard Drift v/Julius & Hans Ahrenfeldt.  
 
 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. maj 2016
 
Økonomi:
Vi er fortsat et godt stykke bagefter de budgetterede kontingentindtægter.  Vi holder et pænt niveau med en medlemsskare på 829 personer, vi har dog flere unge medlemmer og færre fuldtids senior/pensionister.
Greenfee ser fint ud og sponsorindtægterne er hjemme.

Indtægterne fra Money Making Turneringen anno 2015 anvendes til lynafledere på banen og flisebelægning ved Driving Range/udslagssteder.

Vores greenkeeper Lars, der har været i Australien i vinterhalvåret og skulle have været tilbage i starten af april har valgt at fortsætte sit arbejde down under sommeren over. Vi får i stedet Lasse ansat i jobpraktik med henblik på fleksjobordning. Dette har gjort at greenkeeperne kun har været 3 mand ift. tidligere 4 samt assistance i opstarten, og derfor er pressede for tiden.

Klubhuset
Der er etableret et caféudvalg med første møde den 10. maj 2016. Her er repræsentanter fra alle klubber i klubben og udvalgsformand Jørn Sivertsen

Begynderudvalg
Åbent hus arrangement 3. april, 17. april (Golfens Dag), 1. maj velafholdt
Vi har til dato 31 prøvemedlemmer
Næste åbent hus er 12. juni kl. 10.00 og næste begynderhold 14. juni kl. 17.30
  
Sponsorudvalg:
Sæby Golfklub Netværksforum er etableret med første møde den 19. april, og sponsorerne har taget godt imod initiativet. Andet møde afholdes 10. maj 2016 med 25 deltagere. Næste møde er 7. juni 2016. 
 
Driving Range
De manglende fliser til driving range og udslagsmåtter vil nu blive anskaffet og lagt. 
 
Frivillige
Vi afholder en frivilligaften hvor de respektive udvalg i golfklubben kan drøfte med de interesserede medlemmer hvordan vi sammen hjælper hinanden.
Meget mere information følger snarest via Golfbox.

Golfspilleren i centrum
Den 10. maj udsendes invitation til at deltage i medlemsundersøgelse til 1/3 af medlemmerne. 14 dages svarfrist på. Efter at undersøgelsen bliver lukket og data valideret. Vi vægter Jeres besvarelser højt og bruger undersøgelsen seriøst i bestyrelsesarbejdet til at få belyst problemstillinger som vi skal blive bedre til og positive ting vi skal fortsætte med.
 
 
 
 
Bestyrelsesmøde mandag den 29. marts 2016
 
Konstituering:
Bestyrelsesformand:                                             Svend Larsen
Næstformand/sportsudvalg/mediaudvalg:             Jørn Sivertsen
Baneudvalg:                                                          Poul Thomsen
Kasserer:                                                              Else Steen
Begynderudvalg:                                                   Flemming Sørensen
Juniorudvalg:                                                        Kim Bæk
Sponsorudvalg:                                                      Kim Albæk

 
Økonomi:
De opkrævede kontingentindtægter er lavere end budgetteret (vi har 21 færre senior/pensionistspillere end forventet). Dog er vi med på sponsorindtægter.

Banen/baneudvalg:
Der investeres i 2016 i ny teestedsklipper. Rentabilitetsberegninger viser, at den ekstra årlige udgift er begrænset set i forhold til reparationer på den eksisterende maskine fra 2006

Begynderudvalg
Åbent hus arrangement 3. april, 17. april (Golfens Dag), 1. maj samt 12. juni
17. april kombineres åbent hus arrangementet kl. 10.00 med fondsoverrækkelse fra Nordeafonden (ansøgt om midler til udvidelse af par3-banen) og gratis spil på par3-banen hele dagen.
Nye hold starter: 5. april, 3. maj og 14. juni
Prøvemedlemskab: kr. 2.500,- incl. lektioner og spilleret frem til 31.03.17
Vi tilbyder fra i år mentorordning.

Juniorudvalg
Træningstiderne flyttes til fremover at være:
Mandag kl. 16.30-17.30
Torsdag kl. 16.30-18.30

Sponsorudvalg:
Der nedsættes et sponsorudvalg, hvor flere hænder kan supplere Jens Oles flotte arbejde med sponsorerne.
Vi etablerer fra april måned Sæby Golfklubs Netværksforum for sponsorer, - hvor alle guld, platin- og matchsponsorer 1 gang månedligt kan mødes i klubhuset til morgenmøde.
 
 
 
Bestyrelsesmøde mandag den 1. februar 2016
 
Økonomi:
Vi har afleveret materialet til revision med et mindre overskud, og afventer nu at få regnskabsmaterialet retur efter endt gennemgang. Dette forventes færdigt ultimo februar. 
Kontingentopkrævninger er udsendt til betaling 29. februar 2016. Beløbet rammer lidt under, men forholdsvis tæt på det forventede.

Sportsudvalg:
Herrernes målsætning: Oprykning til 2. division og at kvalifikationsrækken kan rykke op efter denne sæson
Damernes målsætning: At spille om oprykning
Den uofficielle turneringskalender er klar, men vi mangler bekræftelse fra ganske få sponsorer. Herefter vil den offentliggøres. 

Banen/baneudvalg:
Der klargøres i maskinparken og fælles træer på banen. 

Rundspørge vedr. fritspilsordning
Der har været en god svarpct. På den udsendte rundspørge, og 50% af alle fuldtidsmedlemmer har svaret herpå. Bestyrelsen har taget henvendelsen fra de udefrakommende klubber meget seriøst, og derfor også forhørt sig om medlemmernes holdning. Det har dog ikke været muligt at nå længere i sagen for nu, da de pågældende klubber indgået aftalen udenom Sæby Golfklub i denne omgang – til orientering er der er tale om Hals, Rold, Sebber Kloster, Brønderslev og Hjørring Golfklub, som altså for 2016 etablerer en fritspilsordning klubberne imellem. 

Husudvalg:
Vi er fortsat i gang med en forhandling af lejekontrakten og afventer Sæbygaard Drifts svar på skrivelse udsendt i december 2015.
9 frivillige arbejder godt på såvel udvidelse af caféen som nye XL-skabe i laden.

Forhåndsreservation af teetime
I 2015 forsøgte vi os med en ordning hvor private turneringer blandt medlemmer kan forhåndsreserveres når de foregår efter kl. 12.00 med løbende tider og spisning i caféen. Bestyrelsen evaluerede på ordningen, som ikke har givet anledning til problemer eller klager – blot glade medlemmer. Derfor fortsættes ordningen som i 2015, og måtte der på senere tidspunkt opstå dilemmaer vil dette her tages op.
 
 
 
 
Bestyrelsesmøde mandag den 5. oktober 2015

Økonomi:
Alt i alt ser det fornuftigt ud, men kun fordi vi har fokus på omkostningerne og foretager de nødvendige besparelser, da vi som tidligere nævnt mangler indtægter.
 
Baneudvalg:
Turnus med at køre biler ind er ophørt. Vi beder derfor medlemmer (jf. sedler og orientering) selv køre bilerne i laden efter de har lejet disse for en runde.
Der oprettes en ny midlertidig lokalregel: ”Lempelse for bold fæstnet i eget nedslagsmærke” gældende fra nu og frem til vi igen har en nogenlunde tør bane engang i foråret (se opslag herom)
 
Sportsudvalg:
DGU er i øjeblikket i gang med ændringer af aldersgrænser på veteranhold. Vi vil eventuelt få tilbudt et super-veteran rækker (over 70 år)
 
Juniorudvalg
Juniorcamp er afholdt og vellykket.
Vi arbejder i samarbejde med Sparekassen Vendsyssel om at etablere en juniorturnering anno 2016.
Fra 2016 vil lørdagstræningen ændres, så de pt. 25 juniorer træner på 2 hverdage.

I øvrigt
Vi har netop modtaget besvarelserne fra sidste runde af tilfredshedsundersøgelsen Golfspilleren i Centrum. Besvarelserne læses og evalueres nøje, og vil tages op på bestyrelsens seminar i november, så nye fokusområder for hvor vi skal blive bedre og hvor vi kan fortsætte fastlægges. Vi vil i starten af den nye sæson overveje mulighed for en aften hvor vi gennemgår resultaterne med Jer – eventuelt i forbindelse med andet tiltag.
 
 


Bestyrelsesmøde mandag den 17. august
 

Økonomi:
Alt i alt ser det fornuftigt ud pt.
Indtægter: Vi er lidt bagefter i indtægter på grund af den dårlige forsommer, samt mindre tilskud i Frederikshavnerordningen end budgetteret. Vi har samtidigt sparet på omkostningerne, så det ser fornuftigt ud pt.  

169 nye medlemmer år til dato (incl. Par3-medlemmer), - hvilket svarer til en nettotilgang på 72 medlemmer siden 1. januar 2015.
 
Baneudvalg:
Rougen nærmest faiways er nu klippet 2. gang. På grund at den våde sommer, hvor der har været god vækst hele vejen igennem, har det på nogen virket som lige lovligt sent, og der er kommet nogle klager på dette punkt.
Vi har fået et tilbud hjem på lynshelters og baneudvalget har valgt en løsning som økonomisk og stilmæssigt fungerer bedst. 
 
Sportsudvalg:
Kvalifikationsrækken for herre elite skal spille om oprykning. Derudover rykker vores Veteranhold i eliten op i 1. division til den kommende sæson.
Klubmesterskabet flyttes til lørdag den 12. september (2. runde)

Begynderudvalg
Det er desværre ikke muligt at gennemføre samlet begynderhold i efteråret. I stedet køres de der ønsker at begynde med en mentorordning hvor vi individuelt følger dem gennem begynderforløbet.
Niels Østgaard stopper sit frivillige arbejde og Preben Kejser fortsætter. Vi søger efter substitut til Preben (regelundervisning)

Der har været gode tilbagemeldinger på  kampagnen ”spil gratis på par3-banen med medlem i uge 29-30”

Der afholdes par3-turnering for alle par3-medlemmer søndag den 13. september 2015.

Driving Range
Vi mangler blot flisebelægning og de ydre arealer.

I øvrigt
Der afholdes møder med Sæbygaard Drift med henblik på forlængelse af lejekontrakten eller alternativt et tilbud på køb.

Tilfredshedsundersøgelsen vurderes løbende og der lægges stor vægt på besvarelserne. På strategiseminar vil der besluttes hvilke 4 punkter indenfor hvert område der skal forbedres fremover.

Dronevideoen er under redigering og vi har fået hul 1 til gennemsyn. Vi ser frem til at vi se Jer det færdige resultat.
 
 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. juni 2015
 
Økonomi:
Alt i alt ser det fornuftigt ud pt.
Kontingenter: Ca. kr. 50.000,- i ikke indbetalte kontingeter (under niveauet ift. 2014)
Greenfee er bagud ift. budget, hvilket især kan skyldes det dårlige vejr i maj.
105 nye medlemmer år til dato (incl. Par3-medlemmer)
 
Hjemmesiden
Hjemmesiden lanceres 6. juli 2015
 
Begynderudvalg
Vi har i alt haft 32 begyndere til dato i 2015 og kampagnen med prøvemedlemskab incl. ét års spilleret har vist sig rigtig i praksis.
Det blev besluttet at vi starter nyt begynderhold op efter sommerferien.

Driving Range
Skuret er næsten færdigt og vi skal i gang med udenomsarealerne.
Det vurderes at det frivillige arbejde har en værdi af kr. 150-180.000,-.
Vi er dog lidt højere på udgifterne til materialer end budgetteret.
Officiel indvielse fredag den 31. juli (i forbindelse med Money Making Turnering)
 
Baneudvalg
Der arbejdes fortsat med lynshelters for at få det rigtige tilbud hjem. I bedste fald er de brugsklare hen på efteråret.
 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. maj 2015
Økonomi:
Alt i alt ser det fornuftigt ud pt.
Kontingenter: Vi er godt med ift. budgettet
Greenfee for april er bedre end forventet (budgetteret)

55 nye medlemmer år til dato (incl. Par3-medlemmer)

Hjemmesiden
Projektet nås desværre ikke til medio maj som forventet, men der arbejdes løbende på den.

Begynderudvalg
Golfens Dag var velbesøgt og sæsonens første begynderhold var på 17 personer.


Driving Range
Økonomien på projektet ser fornuftig ud, beklædningen er påbegyndt og der arbejdes flot af alle de frivillige.
Håb om mulighed for dialog med Frederikshavn Kommune om fodgænger-/varselsskilte ved overgang af vejen
 
Baneudvalg
Baneudvalget mødes ift. placering af lynshelters og håber på at disse kan sættes op i sensommeren. Der arbejdes på løsninger med én lukket side (model a la bålhytter)

Parkeringsplads
Vi har indimellem problemer med, at p-pladserne optages af personer som ikke udfører frivilligt arbejde, men i stedet spiller golf. Det skal endnu engang påpeges at P-pladsen ”Udvalg på arbejde” kun må benyttes når der arbejdes.
 
 
 
 
Bestyrelsesmøde mandag den 23. marts 2015
Nye projekter – forventet deadline:
Imponerende indsats fra frivillige. Rangeskur færdigt i løbet af april
Hjemmeside senest 15. maj
Vi arbejder på udvidelse af Caféen med tilstødende lokale bagtil (østlig side)

Golfspilleren i centrum
Vi er af DGU gennem Golfspilleren i Centrum kåret til ”Danmarksmester i klubliv” pga. resultaterne af undersøgelsen
Infomøde med Kim Uldahl, DGU afholdes i april (dato udmeldes i uge 14)
 
Golfens Dag
Åbent hus arrangement søndag den 19. april som en del af landsdækkende DGU-kampagne.
Herefter opstartes sæsonens første begynderhold.

Økonomi
Kontingentopkrævningerne modsvarer budgettet. Der er en del restancer på kontingentbetalingen.
Indtil nu 15 nye medlemmer.
 
 
 
Generalforsamling, tirsdag d. 3. marts 2015
60 stemmeberettigede medlemmer og 6 bestyrelsesmedlemmer deltog i årets generalforsamling.

Beretning:

Svend Larsen fremhævede følgende fra beretningen:
-Årets økonomiske udfordringer med bl.a. vandingsanlæg, der måtte repareres først på året
-Vejrmæssigt og banemæssigt har det været et fantastisk år.
-Klubbens 25 års jubilæum
-Den gennemførte tilfredshedsundersøgelse blandt medlemmer og greenfeegæster.

Økonomi:
Regnskabet viser et underskud på 37.000 kr.

Medlemskontingenter (2016):
Seniorkontingent stiger med 150 kr. til kr. 5.500,00
Pensionistkontingent stiger med 200,00 kr. til 5.025,00
Par3-senior ændres fra 1.000 kr. til 1.250 kr.

Valg af bestyrelse m.m.:
Søren Sørensen og Helle Jensen ønskede ikke genvalg, i stedet blev Flemming Sørensen og Poul Thomsen
De nuværende suppleanter blev genvalgt.

Jette Nielsen og BDO blev valgt som revisorer.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Formand: Svend Larsen       
Næstformand: Jørn Sivertsen  
Kasserer: Else Steen
Mette Frewert
Kim Bæk
Flemming Sørensen
Poul Thomsen
 
 
 
Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 27. januar 2015
Generalforsamling:
Holdes tirsdag d. 3. marts 2015 kl. 19.00 i Cafe'en.
Bestyrelsens beretning fremgår af det seneste nummer af Golferen.
Indkaldelse udsendt via Golfbox til alle medlemmer og senere vil der også komme annonce i Sæby Folkeblad.

Turneringsplan for 2015:
Er ikke helt på plads.
Vil blive offentliggjort, så snart den endelige plan foreligger.

Cafe'en:
Der er blevet sat lyddæmpende materiale op på to af væggene i cafe'en, ligeledes er hul i gulvet blevet udbedret og der er lagt nyt gulvtæppe.

Lounge-området:
Vi har besluttet at en del af pengegaven fra jubilæet vil blive brugt til nyt gulvtæppe og nye møbler i Lounge-området og udskiftningen forventes ske i nær fremtid.

Økonomi:
Årsregnskabet for 2014 viser et mindre underskud.
Årsregnskabet er afleveret til revisoren til færdiggørelse og det endelige regnskab vil blive behandlet på Generalforsamlingen.
 
  
 
Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. december 2014
Ta' en ven med ud på stor bane:

I december måned  er der "Vinter Pay&play bane", hvor medlemmer må tage en ven/nabo/familiemedlem o.s.v. med ud på vinterbanen.
Info er udsendt via Golfbox og nærmere fremgår af hjemmesiden.

Teesteder:
Fra næste sæson vil der blive etableret blå teesteder, således at banen fremadrettet får 3 længder.

Hjemmesiden:
Vil blive relanceret i løbet af vinteren.

Økonomi:
Greenfee-indtægterne er a. t. d. på budget, men det er ikke lykkedes os at hente de ca. 100 t. kr. på indtægtssiden, der skyldes manglende tilgang af nye medlemmer og manglende prøvemedlemmer.
Vi har dog i årets løb minimeret udgifterne mest mulig, men vi forventer desværre at komme ud af året med et mindre underskud.

I ønskes alle en rigtig Glædelig jul og et Godt Nytår.
 
 
 
 
Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 7. oktober 2014
Medlemsundersøgelse:
Undersøgelsen er startet op og der er via Golfbox sendt info ud til alle medlemmer. Svarfrist er d. 21. oktober 2014.

Parkering i gården:
Det skal endnu en gang præciseres at det IKKE tilladt at parkere i gården, ej heller langs bag-rummet (laden).
Venligst respektér de reserverede pladser, og  parkér i stedet på parkeringspladsen øst for Sæbygaards bygninger.

Udslagsskur:
Med luft i anlægsbudgettet og tilsagnet fra et par sponsorer og jubilæumsgaven fra Spar Nord, har vi besluttet at bygge udslagsskuret på driving-rangen. Planlægningsarbejdet pågår stadig. Når dette er færdig i løbet af efteråret, forventes byggeriet igangsat, dog afhængig af vejr og vind. Nærmere info følger.

Økonomi:
Greenfee-indtægterne er a. t. d. på budget, men samlet mangler vi a. t. d. ca. 100 t. kr. på indtægtssiden. Dette skyldes manglende tilgang af nye medlemmer og manglende prøvemedlemmer.
På grund af de manglende indtægter, vil der fortsat være ekstra fokus på udgiftssiden resten af året.
 
 
  
Bestyrelsesmøde September 2014
Green keeper:
Alle fairways er de sidste uger blevet "proppet".
Arbejdet lige nu er almindelig beskæring og vedligeholdelse.
Forberedelser til etablering af vintergreens er så småt påbegyndt.

Udslagsskur:
Med tilsagn fra et par sponsorer og jubilæumsgaven fra Spar Nord har vi påbegyndt planlægningsarbejdet for etablering af udslagsskur på driving-rangen.

Økonomi:
Greenfee-indtægterne er a. t. d. på budget, men samlet mangler vi a. t. d. ca. 135. kr. på indtægtssiden. Dette skyldes manglende tilgang af nye medlemmer og manglende prøvemedlemmer.
 
På grund af de manglende indtægter, vil der være ekstra fokus på udgiftssiden resten af året.
 
 
 
Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 15. juli 2014
Green keeper:
Skaller til stierne på den store bane er blevet for dyre i indkøb og vi undersøger andre muligheder. Som forsøg er en ny slags grus lagt ud på stien ved hul 10's herre tee-sted i forbindelse med opbygning af stensætning og etablering af ny sti.


Sommerhold for begyndere:
Der har længe været efterspurgt til et intensiv weekendkursus for begyndere, og vi har derfor besluttet at køre et kursus i weekenden lørdag d. 2. og søndag d. 3. august.

Kurset er tilrettelagt af Jakob Borregaard , og bliver et komprimeret program med veksling mellem praktisk undervisning og træning, regelgennemgang, etikette og spil på Par3-banen.

 
Økonomi:
På udgiftssiden er der a. t. d. stort set budgetoverholdelse.

På indtægtssiden mangler vi a. t. d. ca. 80.000 kr. i f. h. t. budget. Dette skyldes manglende tilgang af nye medlemmer og manglende prøvemedlemmer.

Greenfee-indtægterne ser fornuftige ud.

Ændring i sekretariatet pr. 1.9.2014

Det blev oplyst ved åbningsturneringen, at åbningstiden i Sæby Golfklubs sekretariat pr. ovennævnte dato, vil blive reduceret fra 37 timer til 25 timer pr. uge.

Af hensyn til serviceniveauet overfor medlemmer og gæster, har bestyrelsen besluttet, at sekretariatet skal være åbent fra mandag til fredag i perioden 1. marts til 30. september.

Bestyrelsen har fundet det nødvendigt at tilpasse klubbens økonomi, til den virkelighed, som vi befinder os i. Vi har valgt at agere proaktivt, fremfor at agere når det er for sent.

Alle steder i erhvervslivet stilles der større og større krav til omkostningsstyring og effektivisering. Det samme sker i de danske golfklubber, der er ramt af samme udfordringer. Sæby Golfklub ønsker at være en attraktiv golfklub i fremdrift og med plads til fremtidige investeringer og aktiviteter, derfor er det nødvendigt at have fokus på effektivisering og reducering af omkostninger.

Sæby Golfklubs antal greenfee spillere er faldet igennem en periode fra 9000 til 4000.

Ny teknologi i sekretariatet vil medføre, at fremtiden skulle blive lettere i forhold til de administrative opgaver.

Bestyrelsen er overbevist om, at Sæby Golfklub i årene fremover, vil opleve en positiv udvikling og nye initiativer til glæde for alle medlemmer.

Bestyrelsen har været meget tilfreds med det arbejde, som Else Marie har udført i sekretariatet igennem mange år, overfor såvel medlemmer, sponsorer, samt gæster i klubben.

Beslutningen om at reducere sekretariatets åbningstid, der er varslet pr. 1. september 2014, har desværre medført, at Else Marie har valgt ikke at fortsætte på disse nye vilkår.

Vi er kede af Else Maries beslutning, men har taget den til efterretning.

Er der spørgsmål er I velkomne til at kontakte formand Svend Larsen på telefon 60 38 02 22

Sæby Golfklub | Vandløsvej 50, 9300 Sæby - Danmark | Tlf.: +45 98467677